LIDFLASH | Igor ARAMĂ | specialist în implementarea şi dezvoltarea guvernării electronice [02.08.2022].

Context general

Cu aproximativ un an în urmă am scris despre beneficiile implementării schimbului de date în format electronic pentru autoritățile administrației publice locale (APL), dar și despre necesitatea dezvoltării unui Sistem Informațional destinat APL-urilor pentru digitalizarea procesele sale interne (înregistrarea cererilor, eliberarea documentelor, oferirea serviciilor electronice, schimbul de date între APL-uri și luarea deciziilor imediate bazându-se pe informații veridice, etc.).

Odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaționale și accelerarea procesului de transformare digitală în sectorul public și privat, Guvernul Republicii Moldova a fost nevoit să găsească o alternativă pentru a susține extinderea acestui proces și la nivel local.

De fapt, constatăm că majoritatea APL-urilor nu dispun de instrumente și mecanisme digitale care le-ar ajuta să facă față noilor provocări în prestarea serviciilor de calitate și să-și gestioneze procesele prin intermediul unor instrumente și mecanisme digitale bazate pe date din resursele informaționale de stat, ceia ce a determinat Guvernul Republicii Moldova să-și asume angajamente de a simplifica şi digitaliza serviciile publice locale, prin implementarea Sistemului e-APL, care a fost prevăzut ca obiectiv în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2021.

Ce este e-APL?

Sistemul e-APL reprezintă o soluție tehnologică, care va fi accesată de către primari, viceprimari, secretari și alți specialiști angajați ai primăriei printr-o interfață a utilizatorului din cadrul primăriei, care are scopul de a pune la dispoziția APL-urilor accesul la date din resursele informaționale de stat în timp real, fără a solicita aceste documente de la cetățeni sau instituțiile statului (I.P. Agenția Servicii Publice, Casa Națională de Asigurări Sociale, Serviciul Fiscal de Stat, Compania Națională de Asigurări în Medicină, etc.) pentru luarea deciziilor și prestarea serviciilor de calitate.

Totodată, prin intermediul Sistemului e-APL, autoritățile administrației publice locale vor furniza date către instituțiile autorităților publice centrale, dar și vor actualiza, crea și elimina date în sistemele informaționale externe ale statului, sau/și în stocul de date local reieșind din competențele funcționale prevăzute de Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală.

Alte funcționalități care se propun a fi dezvoltată în cadrul Sistemului e-APL țin de sistematizarea și digitizarea procesului intern al autorităților publice locale prin dezvoltarea funcționalităților de e-Arhivare, management intern al documentelor, semnarea și circuitul electronic al documentelor, autentificarea la nivel de sistem prin semnătura electronică, precum și gestionarea și evidența petițiilor.

Scopul e-APL.

Scopul principal al e-APL constă în asigurarea Administrației Publice Locale (APL) cu o soluție informatică (scalabilă, configurabilă, conectată la resursele informaționale de stat și compatibilă cu ulterioarele dezvoltări și integrări) care va facilita prestarea de către APL a serviciilor publice online și interacțiunea digitală cu cetățeni și mediul de afaceri.

Prin implementarea e-APL se urmărește atingerea următoarelor obiective:
• creșterea transparenței și responsabilității APL prin asigurarea accesului la informații (decizii, bugete, rapoarte financiare și de activitate) și implicarea cetățenilor și mediului de afaceri în procesul de guvernare locală;
• reducerea birocrației şi corupției în activitatea autorităților administrației publice, precum și diminuarea costurilor pentru serviciile prestate;
• reducerea timpului de prestare a serviciilor și excluderea prezentării documentelor confirmative de către cetățeni pe suport de hârtie;
• reutilizarea serviciilor guvernamentale de platformă și a resurselor informaționale de stat pentru raționalizarea procesului de prestare a serviciilor publice locale și digitalizare a proceselor de lucru interne ale APL;
• digitizarea proceselor de interacțiune a APL cu cetățenii și mediul de afaceri, precum și crearea unui singur punct de acces pentru gestiunea acestor relații;
• reducerea costurilor operaționale, sporirea calității mijloacelor de comunicare prin elaborarea unei soluții comune care poate fi ușor partajată între APL;
• asigurarea scalabilității prin implementarea unei soluții informatice configurabile, permițând o operare fără probleme, actualizări viitoare și integrări cu sisteme.

La ziua de astăzi, prestarea ineficientă, fragmentată şi de multe ori anevoioasă a serviciilor, sporește costul reglementării afacerilor, afectează creșterea şi limitează accesul la aceste servicii, în special pentru oamenii din zonele rurale. Pentru a soluționa problema respectivă, Guvernul a aprobat la data de 27 iulie 2022 Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Portalului Administrației Publice Locale din Republica Moldova (e-APL).

Portalul e-APL urmează să fie dezvoltat componentă cu componentă, conform planului de dezvoltare al e-APL, precum și cu luarea în considerare a priorităților APL. Din punct de vedere funcțional, considerând spectrul vast de competențe/atribuții ale APL.

Totuși, până la dezvoltarea funcționalităților Sistemului e-APL, pilotarea și punerea în funcțiune a acestuia, care se preconizează a fi efectuate aproximativ în următorii 2 ani, procesele de activitate ale autorităților publice locale rămân a fi prestate prin metode tradiționale şi constituie una din cele mai importante provocări în administrația publică pe viitor.

Prin urmare, această soluție informațională urmează să fie implementată ca un model nou de prestare a serviciilor, unde fiecare APL va dispune de instrumentarul necesar pentru utilizarea și administrarea independentă a e-APL în limita jurisdicției proprii, care va fi axată pe beneficiar, va contribui la diminuarea costurilor și resurselor administrative, dar și la sporirea calității serviciilor publice oferite cetățenilor.