Igor ARAMĂ | Expert Lid Moldova [ANALIZĂ Buletin Nr. 10] 2022

Context general

Într-un moment în care transformarea digitală a societății noastre ne îndeamnă să regândim stilul nostru de viață și modul în care comunicăm, crearea și dezvoltarea sistemelor informatice este prin urmare, o chestiune cu miză mare pentru buna funcționare a instituțiilor statului și a relațiilor acestora cu cetățenii.

Digitalizarea serviciilor publice reprezintă un pilon de bază și o condiție indispensabilă a guvernării, iar cooperarea și dezvoltarea acestui domeniu este esențială pentru realizarea cu succes a obiectivelor propuse în procesul de transformare digitală.

În acest sens, statul a creat un instrument digital, sub denumirea de Portal guvernamental al cetățeanului (MCabinet) care oferă o imagine de ansamblu a datelor despre sine care se regăsesc în sistemele informaționale ale statului, prezentându-le într-un singur loc.

Portalul Guvernamental al Cetățeanului, lansat în octombrie 2020, este proprietate a Republicii Moldova, posesor și deținător al acestuia este Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”. Accesul la interfața MCabinet și funcționalitățile acestuia este absolut gratuit și este disponibil 7 zile pe săptămână, cu program de 24 de ore pe zi.

Conform Regulamentului privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea Portalului guvernamental al cetățeanului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 413/2020, funcțiile Portalului sunt:

 • expunerea informațiilor oficiale de interes public;
 • accesarea de către utilizatori a informațiilor documentate despre sine expuse de furnizorii de date;
 • generarea documentelor electronice cu informații documentate despre sine, disponibile în registrele de stat;
 • personalizarea informațiilor expuse de furnizorii de date, în funcție de interesul utilizatorilor;
 • informarea utilizatorilor cu privire la modificarea informațiilor documentate despre sine;
 • recepționarea garantată a notificărilor expediate de prestatorii de servicii prin intermediul serviciului guvernamental de notificare electronică (MNotify) către utilizatori, în vederea înștiințării acestora despre evenimentele produse în legătură cu prestarea serviciilor;
 • vizualizarea informației aferente prestării unui serviciu electronic, expusă de furnizorii de date;
 • accesarea de către utilizatori a serviciilor electronice prin intermediul portalului, fără necesitatea autentificării suplimentare, în raport cu sistemele, ale căror informații sunt accesate prin intermediul Portalului;
 • transmiterea datelor utilizatorului autentificat că are menirea de a simplifica accesul cetățenilor la datele din registrele de stat și la serviciile electronice.

Din descrierea funcționalităților MCabinet putem constata că utilizatorii Portalului sunt persoanele fizice autentificate care utilizează portalul pentru a accesa informații oficiale de interes public, informații documentate despre sine, precum și pentru a genera documente electronice.

Necesitatea de autentificare, este impusă din motive de securitate și prelucrare a datelor cu caracter personal și se face doar în baza unei semnături electronice valabile.

Cum obțin o semnătură electronică?

Semnătură electronică poate fi obținută la diverse instituții în funcție de instrumentul de semnătură electronică pe care se dorește a fi folosit.

 1. Semnătura electronice mobilă – trebuie să vă adresați la operatorii de telefonie mobilă (MoldCell sau Orange);
 2. Semnătura electronică USB token – la Serviciul Tehnologii Informaționale și Securitate Cibernetică;
 3. Buletinul electronic – la Agenția Servicii Publice;
 4. Semnătură electronică mobilă (MobiSign), care va fi disponibilă gratuit – descărcarea și instalarea din „Google Play” sau ”App Store” a aplicației (vezi ediția anterioară).[1]

Astfel, odată obținută semnătura electronică vă puteți autentifica utilizând oricare din aceste semnături disponibile.

Aspecte normative

MCabinet a fost instituit și operează în baza Regulamentului privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea Portalului guvernamental al cetățeanului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 413/2020[2] și Regulamentului privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea Portalului guvernamental al antreprenorului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 412/2020[3].

Astfel, MCabinet se definește ca fiind un sistem informațional constituit dintr-un ansamblu de resurse și tehnologii informaționale, mijloace tehnice de program și metodologii, aflate în interconexiune, destinat să ofere cetățenilor un mecanism eficient, fiabil și modern de obținere, prin intermediul unui punct de acces, a informațiilor oficiale de interes public și a informațiilor documentate despre sine, disponibile în cadrul registrelor și sistemelor informaționale ale furnizorilor de date.

De fapt, crearea și dezvoltarea MCabinet reiese din dreptul cetățeanului de a avea acces la informațiile documentate despre sine, bazându-se pe Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație, Legea nr. 305/2012 cu privire la reutilizarea informațiilor din sectorul public și Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate.

Datele expuse în cadrul Portalului sunt asigurate de către furnizorii de date (Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Fiscal de Stat, I.P. Agenția Servicii Publice, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină, etc.) în conformitate cu cadrul normativ în materie de schimb de date și interoperabilitate.

Informațiile documentate despre sine expuse în Portal, precum și documentele electronice ale acestora fac parte din categoria datelor cu caracter personal. Prelucrarea și publicarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Totodată, conform Legii nr. 80/2022 cu privire la modificarea unor acte normative, au fost modificate un șir de acte normative în contextul în care au stabilit că documentele electronice (extrasele) descărcate de pe MCabinet sunt semnate electronic de către posesorul portalului și au aceeași valoare juridică ca și extrasele eliberate anterior doar pe suport de hârtie.

Cum accesăm MCabinet?

Portalul guvernamental al cetățeanului este disponibil din orice colț al lumii și este destinat pentru toate persoanele fizice care dețin semnătura electronică și poate fi accesat pe https://mcabinet.gov.md/.

Odată ce ați accesat portalul vor apărea date generale de identificare, după care veți putea verifica starea lucrurilor pentru fiecare bloc existent. Acolo unde aveți culoarea verde, totul este bine. Acolo unde veți avea culoarea roșie, aveți niște restanțe (de exemplu: revizie tehnică expirată, asigurarea expirată, datorii la buget, amenzi neachitate, dosare de executare ect).

Accesând Portalul guvernamental al cetățeanului, sunt disponibile două cabinete care pot fi accesate prin autentificare – cabinetul persoanei fizice, și cabinetul antreprenorului (în cazul în care gestionați o afacere).

Astfel, prin intermediul acestui portal, persoanele fizice care dețin și calitate de antreprenor în Republica Moldova li se asigură un acces mai simplu, prin intermediul unui singur punct – on-line, la informațiile oficiale de interes public şi cele despre companie, disponibile în cadrul registrelor şi sistemelor informaționale ale furnizorilor de date.

Subiectul creării unei resurse informaționale pentru antreprenori, care ar agrega informațiile și serviciile destinate antreprenorilor (accesarea informațiilor din registrele publice, obținerea actelor permisive, raportarea, servicii fiscale etc), a fost abordată încă din anul 2018 în cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova.

Prin intermediul portalului, antreprenorii pot aplica la diferite servicii publice și sunt înștiințați despre progresul în obținerea serviciilor sau a informaților solicitate.

Ce date conține MCabinet?

La momentul actual, platforma are 15 blocuri active pentru cetățeni și 6 blocuri active pentru antreprenori, care vor fi redate mai jos.

Pentru cetățeni.

Ce informații pot fi accesate în blocul Sănătate?

Informații despre statutul persoanei ca fiind asigurată sau nu, precum și numărul poliței de asigurare. De asemenea, pot fi accesate informații despre medicul de familie (Nume, Prenume) și denumirea instituției medicale la care persoana este la evidență. Totodată se pot întreprinde următoarele acțiuni conexe:

Informații despre virusul COVID-19

Programare online la medic (https://sia.amp.md/)

Achitarea poliței de asigurare medicală

Ce informații pot fi accesate în blocul Documentele mele?

Informații despre actele deținute de cetățean. Buletinul de Identitate, Pașaport și Permisul de conducere. Portalul dispune de sistem de alertă în cazul în care expiră actele prezentate.

Ce informații pot fi accesate în blocul Plăți MPay?

Lista plăților ce pot fi făcute prin MPay, precum și statutul fiecărei operațiuni de plată.

Ce informații pot fi accesate în blocul Asigurări Sociale?

Informații privind contribuțiile sociale, începând cu anul 2000, care include, de asemenea, informații precum angajatorul, perioada, retribuția în muncă, retribuții privind incapacitatea în muncă, contribuțiile de bază și contribuțiile individuale.

Ce informații pot fi accesate în blocul Situația Fiscală?

Informații despre veniturile raportate la Serviciul Fiscal de Stat începând cu anul 2005, precum și existența sau nu a datoriilor la bugetul de stat.

Ce informații pot fi accesate în blocul Copii?

Informații despre copii minori (nume, prenume, IDNP).

Ce informații pot fi accesate în blocul Bunuri Imobile?

Informații cu privire la bunurile imobile deținute, precum: numărul cadastral, suprafața, modul de folosință, cota parte, valoarea cadastrală, ect., precum și unele acțiuni conexe, spre exemplu:

 1. Achită impozitul pe imobil
 2. Solicită un certificat sau extras din registrul cadastral

Ce informații pot fi accesate în blocul Vehicule în posesie?

Informații despre unitățile de transport deținute, informații privind revizia tehnică și asigurarea RCA, precum și unele acțiuni conexe cum ar fi:

 1. Ți-a expirat RCA? Vezi de unde poți procura RCA.
 2. Ți-ai fost evacuată unitatea de transport? Vezi cum o recuperezi.

Ce informații pot fi accesate în blocul Afaceri?

Informații despre companiile administrate sau fondate, codul fiscal (IDNO), adresa juridică, precum și dacă pe numele companiei figurează datorii la bugetul de stat.

Ce informații pot fi accesate în blocul Contravenții?

Informații despre amendă și numărul amenzilor, informații adiționale privind contravenția, informații cu privire la sancțiunile aplicate și numărul punctelor de penalizare.

Ce informații pot fi accesate în blocul Gajuri?

Informații despre gajurile mobiliare.

Ce informații pot fi accesate în blocul Dosare de Executare?

Informații despre dosarele de executare active, care sunt oferite de către Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești.

Ce informații pot fi accesate în blocul Istoricul accesării datelor personale?

Informații cu privire la entitățile juridice care au accesat datele personale ale cetățeanului, precum și data accesării și temeiul legal.

Ce informații pot fi accesate în blocul Împuterniciri de Reprezentare?

Informații despre împuterniciri de reprezentare emise sau primite.

Ce informații pot fi accesate în blocul Traversări de Frontieră?

Informații care poate fi selectată după perioadă și conține data traversării, punctul de traversare și direcția traversării.

Pentru antreprenori.

Ce informații pot fi accesate în blocul Date generale despre companie?

Informații despre denumirea, forma juridică de organizare, genuri de activitate, data înregistrării, adresa juridică, reprezentanțele, administratorii, fondatorii și starea persoanei juridice.

Ce informații pot fi accesate în blocul Bunuri Imobile?

Informații despre codul cadastral, denumirea bunului, adresa obiectului cadastral, proprietarii și cota parte.

Ce informații pot fi accesate în blocul Împuterniciri de reprezentare?

Informații despre tipul împuternicirii, codul împuternicirii, prestatorul de servicii și valabilitatea împuternicirii.

Ce informații pot fi accesate în blocul Acte permisive?

Informații despre titularul actului permisiv, denumirea, seria/numărul, data eliberării și termenul de valabilitate.

Ce informații pot fi accesate în blocul Vehicule în posesie?

Informații despre IDNV, numărul de înmatriculare, marca, modelul, proprietarul, anul fabricației, codul VIN, asigurarea RCA și raportul tehnic.

Ce informații pot fi accesate în blocul Controale de Stat?

Graficul controalelor, controalele planificate și controalele inopinate.

Care sunt beneficiile?

Reieșind din faptul că Platforma conține o serie de date de identificare despre afacerea și propria ta persoană și te ajută să te conectezi prin câteva clickuri cu serviciile publice, este evident că interacțiunea dintre tine și instituțiile statului devine una mai eficientă și mai puțin costisitoare.

Primordial, menționăm că prin intermediul MCabinet, cetățenii Republicii Moldova pot accesa informații, care se păstrează în registrele electronice de stat, fără a se prezenta fizic la instituțiile prestatoare de servicii și pot obține extrase din registre de stat în regim online.

Informația ce cuprinde datele solicitate de persoana fizică sau juridică poate fi descărcată online, sub formă de document electronic, prin intermediul Portalului guvernamental al cetățeanului – mcabinet.gov.md. Documentul descărcat are aceeași valoare juridică precum actul tipărit, eliberat la ghișeu.

Astfel, MCabinet reprezintă acea cameră virtuală, unde poți găsi toate detaliile despre tine în calitate de cetățean al Republicii Moldova, în calitate de conducător auto, în calitate de plătitor de servicii, contravenient, deținător de afaceri, ect. Platforma face conexiuni dintre mai multe servicii ale statului, ceea ce îți oferă posibilitatea de a rezolva anumite probleme într-un timp util.

De exemplu: Ai intrat în cabinetul tău personal și ai o notificare despre o amendă neplătită. Ce faci mai departe? Simplu, o achiți. Tot online! Pentru că platforma e conectată cu serviciul MPay și-ți oferă posibilitatea de a rezolva lucrurile fără ca să ieși din casă.

Un alt exemplu este atunci când îți expiră buletinul de identitate, pașaportul, permisul de conducere, revizia tehnică sau asigurarea la mașină și portalul îți va sugera ce ar trebui să faci în acest caz și te va alerta despre expirare.

În cazul în care datele tale personale au fost accesate într-un mod neautorizat, MCabinet îți oferă posibilitatea de a vedea instituțiile care au accesat datele tale cu caracter personal, care a fost scopul și temeiul legal pentru aceste acțiuni și a înțelege dacă este necesar de depus o petiție către instituția competentă în scop de clarificare.

În partea ce ține de Cabinetul antreprenorului, menționăm că antreprenorii pot aplica mai facil la diferite servicii publice, sunt înștiințați despre progresul în obținerea serviciilor sau a informaților solicitate. Totodată, portalul permite acces la toate informațiile necesare din cabinetul antreprenorului în timpi rapizi, astfel evitând deplasarea la anumite instituții și obligativitatea prezenței fizice pentru a face rost de actele necesare în vederea asigurării activității juridice.

Cu siguranță că MCabinet reprezintă o punte de legătură dintre antreprenori și servicii guvernamentale și asta se datorează faptului că în calitate de administrator a unei companii poți solicita documentele electronice (extrasele) descărcate de pe MCabinet, care sunt semnate electronic de către posesorul portalului și au aceeași valoare juridică ca și extrasele eliberate anterior doar pe suport de hârtie.

Deci, nu mai trebuie de stat în rând la birourile instituțiilor statului pentru a solicita un extras din Registrul de stat al unităților de drept, sau extras de lipsă a datoriilor față de bugetul de stat de la Serviciul Fiscal de Stat, deoarece totul este adus într-un singur loc și într-un mod sigur.

Concluzionând cele expuse, menționăm că portalul este un element cheie a ceea ce se numește guvernare eficientă. MCabinet este într-o continuă dezvoltare și în viitorul apropiat va îngloba o serie de opțiuni conexe, noi blocuri de date, notificări despre acțiunile ce urmează a fi întreprinse, eliberarea extraselor noi pentru care acum trebuie să achităm bani și să ne deplasăm la instituțiile statului, precum și posibilitatea de înregistrare a unei afaceri direct din portal, pentru a oferi servicii ușoare și de calitate cetățenilor.