#LIDFlash| CUM SOLICITĂ JURNALIȘTII INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC?

LIDFlash| Mihai Furnica | expert asociat LID Moldova

Informațiile și concluziile expuse în acest material aparțin în exclusivitate autorului, opinie personală.

Orice persoană fizică sau juridică (solicitant) are dreptul să solicite și să obțină informații de interes public în condițiile legii, prin înaintarea unei cereri de comunicare a informațiilor de interes public, iar furnizorii de informații sunt obligați să comunice informațiile de interes public solicitate, corespunzător prevederilor capitolului III din Legea nr.148/2023. O cerere de solicitare a informațiilor urmează să cuprindă careva elemente obligatorii, și anume:                                           

 • a) numele și prenumele sau denumirea solicitantului;                                                                 
 • b) adresa poștală a solicitantului, precum și adresa poștei electronice dacă se solicită răspuns pe această cale;                                                                                                             
 • c) denumirea furnizorului de informații;                                                                               
 • d) specificarea informației de interes public solicitate, cu detalii suficiente și concludente, care să permită identificarea acesteia de către furnizorul de informații.                                                   

Cererea care nu conține elementele sus-menționate, nu se examinează din oficiu.

Alte detalii

Solicitantul poate indica modalitatea preferată de comunicare a informației, oricare ar fi ea (adresa electronică – email, în scris sau expediată prin poștă și comunicare verbală directă sau prin telefon), în măsura în care există o asemenea posibilitate de livrarea unei informații specifice. Este încurajată modalitatea de depunere electronică a solicitărilor (prin email) în vederea eficientizării procesului și asigurarea unei trasabilități a cererilor. Astfel, în cazul cererii transmise în formă electronică, furnizorul de informații este obligat să comunice solicitantului cel târziu în următoarea zi lucrătoare, prin aceleași mijloace, numărul și data înregistrării cererii. În antiteză, cererile adresate verbal nu sunt înregistrate (cu anumite excepții prevăzute la art.73 alin.(6) din Codul administrativ nr.116/2018) și prin urmare ar complica eventuala evidențiere a trasabilității cererii. Totuși se va ține cont că cererile adresate verbal se soluționează imediat, în ziua înaintării, dacă informațiile solicitate sunt disponibile pentru a fi comunicate imediat. După caz, reieșind din specificul solicitării, cererea ar putea fi adresată și verbal prin prisma celerității soluționării.

Solicitantul nu este obligat să semneze cererea olografic sau electronic, după caz. Pentru cererea transmisă în formă electronică nu este necesară întrunirea cerințelor legale stabilite pentru documentele electronice (deci nu este obligatorie semnătura electronică).

Solicitantul nu este obligat să motiveze sau să justifice cererea sa. Având în vedere caracter public al informațiilor solicitate, solicitantul este exceptat de la obligativitatea prezentării unor argumente aferente solicitării sale.

Termenul de examinare a cererii. Informațiile de interes public se comunică solicitantului din momentul în care sunt disponibile pentru a fi comunicate, dar nu mai târziu de 10 zile de la data înregistrării cererii. Termenul prestabilit poate fi prelungit cu cel mult 7 zile în cazul în care cererea este complexă sau se solicită un volum mare de informații, care necesită timp suplimentar pentru prelucrare. Prelungirea are efect doar dacă solicitantul este informat despre aceasta în scris, în interiorul termenului prevăzut (7 zile) și cu indicarea motivelor prelungirii.

Reglementarea detaliată a plăților pentru comunicarea informațiilor de interes public. Apriori, comunicarea informațiilor de interes public este gratuită, dacă se realizează prin:                           

 • – furnizarea informației în formă electronică;                                                                         
 • – expedierea informației prin poștă, pe suport de hârtie, și volumul nu depășește 20 de pagini;                                                                                   
 • – eliberarea informației la sediul furnizorului de informații, pe suport de hârtie, și volumul nu depășește 20 de pagini;                                                                                                                   
 • – examinarea informației în original, la sediul furnizorului de informații;                                            
 • – expunerea informației în formă verbală, în cazul cererilor adresate verbal.

În cazul în care volumul informației depășește volumul prevăzut (20 pagini), furnizorul de informații are dreptul să solicite o plată de 0,02 unități convenționale pentru fiecare pagină adițională. Dacă informațiile solicitate sunt înregistrate în altă formă decât pe suport de hârtie sau în formă electronică, furnizorul de informații are dreptul să solicite o plată care nu poate depăși costurile pentru reproducerea informațiilor și, după caz, pentru expedierea acestora solicitantului. Plățile pentru comunicarea informațiilor de interes public nu pot depăși cheltuielile efective suportate de furnizorul de informații.

 • Solicitarea urmează a fi clar exprimată. Solicitantul urmează să elucideze necesarul de informație de interes public, cu detalii suficiente și concludente, care să permită identificarea acesteia de către furnizorul de informații. O formulare corectă și bine structurată, cu o solicitare clară, care nu lasă spațiu de interpretare, poate preveni un răspuns inoportun sau un refuz.
 • În ce limbă putem solicita să ne fie furnizate informații. Informațiile de interes public sunt comunicate solicitantului în limba în care sunt disponibile.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *