Posts

Constantin Chilian Reformarea instituției judecătorului în contextul adoptării noului Cod administrativ

Reformarea instituției judecătorului în contextul adoptării noului Cod administrativ

[ANALIZĂ Buletin Nr. 2] Constantin Chilian | Compania INET, cel mai mare furnizor de servicii de internet, a solicitat de la Autoritatea Națională de Reglementare (A.N.R.) prelungirea licenței. În urma unor controale, A.N.R. a refuzat prelungirea licenței și a respins cererea Companiei INET prin decizia X. Prin urmare, compania INET și-a sistat activitatea.

În astfel de circumstanțe, Compania INET a inițiat o acțiune în contencios administrativ împotriva A.N.R., cu privire la anularea deciziei X și obligarea eliberării licenței.

Speța de mai sus povestește despre unul din sutele de acte administrative, care au capacitatea de a influența drepturile, libertățile sau interesele noastre. Respectarea regulilor statului de drept și protejarea interesului public sunt sarcinile fundamentale ale autorităților publice. Totuși, în caz de derogare de la aceste deziderate, orice persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică este îndreptățită să se adreseze instanțelor de judecată pentru a obține recunoașterea dreptului pretins, anularea actului administrativ și repararea pagubei în acord cu articolul 53 din Constituția Republicii Moldova. Dreptul respectiv a fost dezvoltat în Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (Legea nr. 793/2000).

După aproximativ 19 ani, Parlamentul Republicii Moldova a decis abrogarea legii citate și adoptarea Codului administrativ nr. 116 din 19 iulie 2018 (Cod nr. 116/2018, în vigoare din 1 aprilie 2019). Comparativ cu legea veche, Codul nr. 116/2018 modifică, din temelie, rolul judecătorului în procesul de verificare a legalității procedurii administrative.

Pentru a putea sesiza această schimbare, urmează să evidențiem două etape definitorii, și anume, înainte de adoptarea Codului și după adoptarea Codului.

În prima etapă, care cuprinde perioada 2000 – 2018, judecătorul avea un rol mai mult pasiv în cadrul procedurilor judiciar. Astfel, magistratul avea obligația de a îndruma sau acorda sprijin părților în exercitarea drepturilor lor procesuale (rol diriguitor). Cu toate acestea, legea lăsa la latitudinea judecătorului, de a se implica în examinarea cauzei sau de a lăsa totul la discreția părților. Pe de altă parte, dacă judecătorul întreprindea măsuri de a elucida unele circumstanțe din propria inițiativă, una din părți sau avocații acesteia ar fi putut sugera că magistratul are un interes personal în dosar și, de regulă, ar fi solicitat recuzarea/înlăturarea lui de la judecarea dosarului.

Prin urmare, după luni sau ani de judecare a cauzei, partea interesată ar fi avut toate șansele să afle că judecătorul a privit diferit situația de fapt sau judecătorul a considerat unele circumstanțe ca fiind nedemonstrate. În ambele exemple, partea vătămată de o autoritate publică nu ar fi avut posibilitatea să-și argumenteze opinia sau să prevadă intențiile judecătorului, iar drept rezultat ar fi primit o hotărâre–surpriză.

„Hotărârile-surpriză” influențează percepția publicului asupra justiției moldovenești.

Aplicând cele menționate într-o potențială acțiune îndreptată împotriva A.N.R. de restabilire a licenței, putem sublinia că încrederea Companiei INET față de actul de justiție va fi afectată de următoarele impresii:

(1) există șansa că aceasta nu a introdus în cererea de chemare în judecată principalele elemente ale speței, iar instanța de judecată nu va încerca să le elucideze;

(2) A.N.R. ar putea prezenta doar probele, care îi îndreptățesc acțiunile de refuz în eliberarea licenței;

(3) instanța de judecată poate pronunța o „hotărâre surpriză”;

Ansamblul celor descrise supra denotă confuzia, incertitudinea și insecuritatea juridică pentru justițiabili. Factorii respectivi influențează decisiv încrederea publicului în actul de justiție. Spre exemplu, potrivit statisticii prezentate în tabelul nr. 1, nivelul de încredere în justiție s-a redus de două ori în rândul tuturor categoriilor de populație în perioada martie 2002 – noiembrie 2018. În mediu, de la 33, 4 % la 16, 05 %. În acest context a și intrat în vigoare Codul administrativ.

chilian foto 1

Tabelul nr. 1 preluat din „Nota analitică: Încrederea în justiție din Republica Moldova 2001 – 2018. Evoluții și determinante.”, decembrie 2018, realizat de Vasile Cantarji, Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-AXA” și de către Centrul de Resurse Juridice din Moldova.

Legea nouă conturează a doua etapă în reformarea instituției judecătorului și vine să răspundă la confuzia, incertitudinea și insecuritatea juridică pentru justițiabili

Așadar, în principiu, legislatorul a pus în sarcina judecătorului de a verifica integral legalitatea activității administrative și de a promova previzibilitatea soluției judiciare.

În cazul de față, dacă Compania INET ar depune o asemenea acțiune împotriva autorității publice A.N.R., comportamentul judecătorului ar trece de la unul pasiv la unul activ, de aflare a adevărului judiciar. În primul rând, judecătorul va stabili cercul persoanelor implicate în proces și va clarifica circumstanțele ce trebuie probate și, după caz, va solicita furnizarea dovezilor necesare examinării complete a litigiului (art. 216). Înscrisurile cerute de instanță se prezintă sub sancțiunea amenzii, iar, în caz de aplicare a acesteia, persoana vinovată nu este scutită de livrarea probei. În mod corespunzător, legislatorul a limitat discreția A.N.R. de a furniza doar documentele, pe care le considera relevante, și a soluționat problema de mai sus (impresia nr. 2).

În al doilea rând, instanța de judecată este obligată să cerceteze starea de fapt din inițiativă proprie, în baza tuturor probelor legal admisibile, nefiind legată nici de declarațiile făcute, nici de cererile de solicitare a probelor înaintate de participanți (art. 22, 219). În acest sens, judecătorul va depune toate eforturile pentru înlăturarea greșelilor de formă, explicarea cerințelor neclare, formularea corectă a acestora și completarea datelor incomplete în vederea constatării/aprecierii stării de fapt (art. 219).

În al treilea rând, instanța de judecată are dreptul de a purta discuții juridice cu participanții la proces sau de a da în scris indicații cu privire la situația de drept (art. 219 alin. (4)). Codul nr. 116/2018 invită judecătorul să examineze cauza, în mod interactiv, cu participanții implicați în proces. Pe această cale, instanța de judecată indică asupra aspectelor de fapt și de drept ale litigiului care nu au fost discutate de participanții la proces (art. 219 alin. (2)). De altfel, aceste acțiuni ale instanței nu sunt motive pentru suspiciuni de părtinire și nu pot constitui drept temei de recuzare al judecătorului (art. 202 alin. (2)).

Prin urmare, judecătorul moldovenesc capătă un rol activ în procesul judiciar și are obligația de a asigura, prin intermediul instrumentelor legale, protecția efectivă a drepturilor și intereselor Companiei INET, inclusiv A.N.R.  Totodată, acesta va atrage atenția părților asupra preocupărilor sale. Așadar, Compania INET va putea să prevadă, în mod rezonabil, șansa de succes a acțiunii sale sau să-și aleagă modalitatea procesuală de apărare (soluționarea impresiei sub nr. 1). Mai exact, compania INET va avea o reprezentare suficient de precisă asupra inițiativelor instanței de judecată în funcție de care va putea să-și modeleze conduita.

Pe această cale, procesul judiciar devine mult mai previzibil și predictibil. Așadar, sarcina judecătorului rezidă în necesitatea de a se pregăti minuțios de dosar la faza inițială, iar toate dubiile urmează a fi înlăturate în discuțiile cu părțile implicate în proces. De fapt, judecătorului i-ar fi foarte greu să motiveze hotărârea în contradicție cu indicațiile și constatările pe care le-a făcut anterior și le-a făcut publice justițiabililor. În acest condiții, magistratul va pronunța hotărârea în baza circumstanțelor și faptelor cunoscute de toți participanții la proces, iar șansa pronunțării unei hotărâri-surpriză va scădea dramatic (impresia sub nr. 3). Motivarea actului judecătoresc va conține analiza verificării legalității actului administrativ, și anume, dacă A.N.R.: (a) şi-a exercitat dreptul discreționar; (b) a luat în considerare toate faptele relevante; (c) a respectat limitele legale ale dreptului discreționar; și (d) şi-a exercitat dreptul discreționar conform scopului acordat prin lege (art. 225). Mai mult, pretinsa încălcare comisă de către A.N.R. nu trebuie să fie disproporțională în raport cu scopul urmărit (art. 29).

Prin drept discreționar, se înțelege acel drept al autorității publice de a opta între mai multe soluții posibile corespunzătoare scopului legii atunci când aplică o dispoziție legală. Exercitarea acestui drept nu permite desfășurarea unei activități administrative arbitrare (art. 16).

În mod ideal, ansamblul acestor instrumente juridice îi permite judecătorului să înlăture orice vătămare a drepturilor sau intereselor Companiei INET, în special, de-ai restabili afacerea și activitatea economică (riscul nr. 4).

b

În definitiv, cu privire la încrederea în justiție, aceasta este determinată de o mulțime de factori și va constitui un motiv permanent pentru dezbateri teoretice și sociologice. Însă, în mod practic, rolul activ al judecătorului în procedura contenciosului administrativ are menirea de a schimba paradigma înrădăcinată în sistemul de justiție, în special,:

a) înlocuirea insecurității juridice cu securitatea raporturilor juridice;

b) înlăturarea confuziei părților și incertitudinii juridice prin previzibilitatea procesului. 

Anume acest ultim aspect, constituie o adevărată provocare pentru sistemul de justiție din Republica Moldova. Judecătorul urmează să iasă din umbră și să dicteze, în mod clar și coerent, regulile de joc pe înțelesul celor implicați. E simplu, el trebuie să înceapă să pună întrebări și să vorbească, păstrându-și imparțialitatea și independența. Astfel, fiecare magistrat devine unicul responsabil în fața persoanelor de soarta lor și trebuie, prin competență, integritate, transparență și dialog constructiv, să inspire și să sporească încrederea publicului în actul de justiție.

Constantin Chilian este absolvent al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova. Are o experiență de 6 ani în domeniul juridic. Și-a început activitatea la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, iar, în momentul de față, deține funcția de asistent judiciar la Curtea Supremă de Justiție din Republica Moldova, în Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ. Din 2017, este membru al Colegiului de redacție al Buletinului Curții Supreme de Justiție. În aprilie 2018, a susținut examenul în baza vechimii în muncă pentru funcția de judecător. Ulterior, în iunie 2018, a absolvit Programul de leadership pentru tinerii juriști din Republica Moldova (LEAD). În aprilie 2019, candidatura lui a fost acceptată de către Colegiul pentru Selecția și Cariera Judecătorilor pentru a participa la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător. În paralel, se ocupă de studierea particularităților jurisprudenței CEDO.

Acest material a fost elaborat de către experții LID Moldova în cadrul proiectului The Best Way: Periodic Bulletin finanțat de către Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate (FNF). Opiniile și concluziile exprimate în prezentul material le aparțin autorilor și experților și nu reflextă în mod necesar poziția finanțatorului.

Preluarea elementelor de text, imagine, tabele sau grafice se va face cu citarea sursei, respectiv LID Moldova, încorporând hyperlink-ul aferent.

Copyright © LID Moldova

#SquatForChange, o campanie pentru mai mulți tați responsabili

#SquatForChange, o campanie pentru mai mulți tați responsabili

#LIDFLASH | Elena Rațoi | Anul trecut, pe rețelele de socializare a fost lansată o campanie prin care tații din mai multe țări îndeamnă să fie instalate mese pentru a schimba scutecele bebelușilor și în toaletele pentru bărbați. Respectiv, tații pun fotografii în care schimbă scutecele copiilor și utilizează hashtagul #SquatForChange. În prezent, asemenea mese există fie în toaletele pentru femei, fie în camere specializate pentru acest scop, care au pe ușă un semn ce reprezintă anume o femeie și un copil.

Republica Moldova încă nu a ajuns la o asemenea etapă, iar mesele pentru schimbarea scutecelor sau camerele pentru alăptatul copilului în genere lipsesc din majoritatea localurilor, de parcă în acestea nu ar fi încurajată intrarea cu copiii. Și chiar dacă asemenea spații există, de cele mai multe ori ele sunt amenajate cu suportul partenerilor de dezvoltare externi, și nu din deschiderea sau propria inițiativă a agentului economic.

Care ar fi soarta unei asemenea campanii în Moldova? La sigur una pozitivă. Și ar ajuta la distrugerea mai multor stereotipuri.

În primul rând, bărbații și femeile ar avea o voce unică în a cere în special localurilor și altor locuri de agrement să amenajeze mai multe spații pentru a schimba sau a alăpta copii.

În al doilea rând, ar ajuta la distrugerea unui stereotip adânc înrădăcinat în societatea noastră precum că „mamele sunt cele responsabile cu îngrijirea copiilor”. În prezent, conform Barometrului de Gen, 52% dintre respondenți consideră că nu este bine dacă bărbatul stă acasă și are grijă de copii, iar femeia lucrează. Mulți bărbați sunt taxați de vecini, rude și societate în general dacă își asumă îngrijirea copiilor.

Cine dă start campaniei în R. Moldova?

Elena Rațoi

Campania #BodyPositivity a fost lansată în premieră în R. Moldova

#LIDFLASH | Elena Rațoi | În această săptămână a fost lansată în premieră în Republica Moldova campania #BodyPositivity. Ce își propune ea? Simplu: să transforme viziunea despre frumusețe.

Publicitatea influențează modul în care percepem lumea, deși noi nu suntem conștienți de asta. Billboardurile, jurnalele de modă, spoturile publicitare ne prezintă în mare parte aceleași personaje: femei tinere, până în 25 de ani, foarte slabe. Dacă vorbim de fotografiile în care apar modelele, atunci nici persoanele reale nu seamănă în tocmai cu cele din imagini, din motiv că pozele sunt retușate, pe când majoritatea femeilor reale își pun drept scop să arate „ca acelea din reviste”. Faptul că reclamele promovează persoane care corespund unor standarde nereale de frumusețe crează multe frustrări în societate: oamenii încep să tindă să semene cu modelele, deși acest fapt este practic imposibil. În rezultat avem multe probleme de ordin psihologic sau fiziologic, cum ar fi depresiile și anorexia. Ceea ce își propune campania este să demonstreze că frumusețea este și trebuie să fie diversă.

Nu există două persoane absolut identice, respectiv, nu pot exista standarde care să îți dicteze cum trebuie să arăți. Iar oamenii reali trebuie să se identifice cu cei din publicitate, în rezultat aceasta va părea mai credibilă.
Campania își propune să promoveze în publicitate femei cu diverse constituții corporale, de diferite vârste, etnii, culoare a pielii, cu sau fără dizabilități.

Pentru că e mai interesant să fim diferiți.

Alina Andronache femei

Alina Andronache: Noi nu creștem personalități, ci femei și bărbați

[INTERVIU Buletin Nr. 1] Lina Grâu | Societatea moldovenească nu s-a îndepărtat foarte mult de percepția medievală a femeii văzute aproape exclusiv în rolul de soție și mamă, având ca singură preocupare treburile casnice. Acest lucru se vede inclusiv din sondaje – Indexului egalității de gen și Barometrul de gen, declară Alina Andronache, consultantă în cadrul Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare.

Conform acestor sondaje, majoritatea populației din Republica Moldova crede că menirea femeii este în primul rând să se căsătorească, să crească copiii și să aibă grijă de treburile casnice, iar alte lucruri, precum cariera și viața publică, sunt secundare sau chiar contraindicate. „În aceste condiții este între foarte greu și chiar imposibil ca potențialul femeii să fie valorificat pe deplin. Adesea mi se spune: „Ai trei copii, ce-ți mai trebuie? Te-ai împlinit!”. Nu, nu este adevărat. Femeia are nevoie nu doar de copii și familie ca să fie împlinită”, spune Alina Andronache.

În baza analizelor pe care le-a făcut bazându-se pe date statistice, experta subliniază că în Moldova numărul de femei cu cel puțin o diplomă de studii superioare este mai mare decât cel al bărbaților, fetele încep activismul civic, care ulterior duce la implicarea în politică, la aceeași vârstă ca și băieții. Însă din cauza condițiilor create în societate în jurul vârstei de 25-30 de ani femeile sunt nevoite să-și pună de-o parte aspirațiile legate de carieră și să se dedice copiilor și familiei. Ulterior, în jurul vârstei de 45-50 de ani, femeile încep din nou să se implice.

„Mi-am dat seama că acest lucru este determinat de politicile defectuoase ale statului privind reconcilierea vieții de familie cu cea profesională, spune Alina Andronache. Noi avem cel mai lung și cel mai prost plătit concediu de îngrijire a copilului (3 ani); noi nu avem servicii de creșă și nu avem opțiuni prin care ambii părinți să aibă posibilitatea de a sta cu copilul. În momentul în care femeia decide să aibă un copil, ea devine izolată, închisă în casă și ratează drumul către o carieră profesională”.

Experta subliniază că femeile întâmpină mult mai multe dificultăți, bariere, probleme atunci când încearcă să se realizeze pe plan profesional. Referindu-se la cauzele acestei atitudini din societate, Alina Andronache spune că stereotipurile sunt perpetuate prin modelele transmise în familie, atunci când de exemplu doar fetele sunt puse să facă curat sau să gătească și li se repetă mereu că trebuie să fie cuminți și educate. Alt factor este religia, atunci când femeii i se spune că trebuie „să rabde și să-și ducă crucea”, inclusiv atunci când este agresată de soț. Chiar și educația din școală sau manualele școlare promovează aceleași stereotipuri. „În manualele școlare femeile sunt reprezentate doar făcând curat, gătind, având grijă de copii, iar în profesii – doar ca profesoară, educatoare, frizeriță, asistentă. Iar bărbații sunt reprezentați ca fiind în funcții de conducere. Și aceste imagini au un rol determinant în perioada în care copilul se dezvoltă”, subliniază experta.

Alina

Și politicul are, în opinia ei, un rol important în marginalizarea rolului femeii în societate. Prin interpretările eronate a ceea ce înseamnă familia, dar și prin retorica discriminatorie și sexistă aplicată femeilor care au candidat la funcții publice, politicienii-bărbați au promovat și mai mult ideea că „locul femeii este în casă la cratiță”. „Cel mai mult această tendință s-a accentuat de la prezidențiale, când s-a speculat că o candidată fără familie și copii nu poate fi bună pentru această funcție. Teză care nu este însă aplicată și bărbaților. După acest moment au început adevărate campanii care sugerează că egalitatea de gen și emanciparea femeii strică familiile și scad natalitatea”, atenționează Alina Andronache.

Ea atenționează de asemenea că efortul depus de partenerii externi și societatea civilă atunci când au promovat Legea cu privire la cotele de reprezentare în funcții publice, adoptată în 2016, a fost re- – 13 – dus la zero prin trecerea la sistemul electoral mixt. „Cu regret, nu se va putea testa impactul acestei legi, pentru că s-a schimbat sistemul electoral în Republica Moldova – a fost o muncă enormă, care a durat ani de zile pentru ca până la urmă nici să nu o putem vedea în practică. În consecință, este previzibil că după următoarele alegeri, făcute în baza sistemului electoral mixt, vom aveam mult mai puține femei în funcții publice decât acum. Nu cred că a putem vorbi despre o deschidere sinceră a clasei politice pentru a soluționa această problemă”, spune Alina Andronache.

„Cauza pentru care nu avem femei în politică, pentru care femeile nu sunt valorificate, deși au un potențial enorm, este că din familie, grădiniță, școală și universitate ele au fost educate să nu se laude, să fie cuminți, să pună alte priorități în față, să fie dedicate doar familiei. Noi nu creștem personalități, ci femei și bărbați, aplicându-le etichete și inoculându-le stereotipuri. Iar când vom înceta să facem asta, societatea noastră se va schimba. Pentru că abia atunci va fi valorificat integral potențialul uman al întregii populații, și nu doar a unei jumătăți. Avem foarte multe femei cu o foarte bună pregătire, dar ele nu sunt susținute, nu sunt promovate de societate și de mass media, noi nu le găsim în cărțile de istorie, noi nu le vedem printre portretele de deasupra tablei în sălile de clasă, nu le vedem în viața publică”, subliniază Alina Andronache. Printre soluții s-ar număra desfășurarea unor proiecte și programe de abilitare a femeilor în viața publică, inclusiv în cele mai îndepărtate localități. „Nu vom schimba nimic dacă vom lucra doar în centru, doar la schimbarea cadrului normativ sau la schimbarea mentalităților în Chişinău”, spune experta.

Importante sunt și sursele de informare. „Nu toate localitățile au acces la internet sau la surse mass media diversificate. Și atunci, cine lucrează pentru a promova niște valori într-o localitate mică? Biserica și primăria. Nici măcar școala nu mai are rolul acesta, după ce a rămas câte o școală la două-trei sate. Iar biserica promovează de multe ori niște valori eronate, care sunt departe de spiritul autentic al creștinismului. Multe articole scrise de preoți spun că femeile trebuie să fie ascultătoare și ”să-și ducă crucea”, să servească bărbatul și copiii, iar atunci când suferă de violență trebuie să rabde”, constată Alina Andronache.

Politicul s-a prins rapid că religia poate aduce influență și o „încalecă” de fiecare dată când se ajunge la alegeri. Chiar și istoric, biserica a fost întotdeauna folosită ca instrument de propagandă și manipulare a societății. Cum se face că ortodoxia este clar asociată cu intoleranța – față de femeile mai active, sau față de minorități – de la cele etnice la cele sexuale, iar societatea moldovenească, deși se declară în proporție de 98% creștină, este una dintre cele mai intolerante? O întrebare pentru care Alina Andronache are două explicații. Prima este că nu se practică un creștinism conștient – botezul, cununia, participarea la slujbe se face „pentru că așa trebuie”, fără a ști exact ce semnificații au.

Alina

„Iar a doua explicație este că noi nu avem preoți învățați care să propovăduiască despre creștinism și Biblie. Avem preoți care promovează și interpretează cum vor ei învățăturile biblice. Cea mai mare poruncă pe care ne-o dă Biblia este să iubim pe aproapele nostru așa cum ne iubim pe noi înșine. Și această teză nu are nimic în comun cu ura și intoleranța. Atunci când noi ne uităm la nivelul de intoleranță din Republica Moldova, vedem că majoritatea celor care se declară creștini de fapt nu respectă prima poruncă. Iar cei câțiva, foarte puțini, preoți care își permit să explice lucrurile în contrasens cu opinia comună, sunt pedepsiți de conducerea bisericii și reduși la tăcere. Pentru că biserica s-a transformat într-o instituție de stoarcere a banilor din enoriași, de manipulare, dar și de promovare a intereselor unor oameni – politicieni și nu numai. Și de fapt nu este biserica pe care ne-a transmis-o Hristos”, subliniază experta.

Cum se face că școala nu a reușit să modernizeze societatea, comunitățile respective? „Un mare filosof a spus că în momentul în care îi iei unui popor educația, poți să-l controlezi și să-l manipulezi foarte ușor. Iar nouă autoritățile ne-au luat educația. Noi nu avem o educație calitativă, iar aici este cel mai mare eșec care nu ne permite să progresăm ca stat și ca societate”, conchide Alina Andronache, consultantă în cadrul Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare.

Lina Grâu este jurnalistă, autoare de emisiuni la Radio Europa Liberă/Radio Libertatea (RFE/RL). Autoare de studii și analize, publicații periodice și emisiuni radio acoperind subiecte de integrare europeană, cooperare regională, afaceri interne și externe ale Republicii Moldova și problematica reglementării transnistrene. Contribuie cu studii și materiale la publicațiile unor think-tank-uri independente și colaborează cu instituții de presă din Republica Moldova și din străinătate.

Acest material a fost elaborat de către experții LID Moldova în cadrul proiectului The Best Way: Periodic Bulletin finanțat de către Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate (FNF). Opiniile și concluziile exprimate în prezentul material le aparțin autorilor și experților și nu reflextă în mod necesar poziția finanțatorului.

Preluarea elementelor de text, imagine, tabele sau grafice se va face cu citarea sursei, respectiv LID Moldova, încorporând hyperlink-ul aferent.

Copyright © LID Moldova